top of page

Album in memory 
of Agathonas Iakovidis

We thank Agathona's wife Erifili Hontolidou and his friend Dimitris Kanonidis for their kind offer.

bottom of page